Algemene voorwaarden

  • Bestellen en betalen

Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten. Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen. Uw bestelling kan betaald worden rechtstreeks via onze website met Mollie of per bankoverschrijving. De klant dient eventuele onjuistheden in de facturatie onmiddellijk aan Cosybaby te melden, zodat het bedrag gecorrigeerd kan worden.

Eventuele onjuistheden in de facturatie ontziet de klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden. 

  • Garantie

Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 5 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen. De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorgemelde garantiestelsel.

  • Recht om af te zien van de aankoop van de goederen

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.
De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle orginele labels en in de originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen :Cosybaby, Heieinde 5 te 2260 Oevel. De verzendingskosten met betrekking tot de terugzending worden gedragen door de koper.
Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper. De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van de terugzending, het door de koper betaalde aankoopbedrag exclusief verzendingskosten terug te betalen aan de koper.
Indien de terugzending niet verloopt volgens de uitdrukkelijk vermelde voorwaarden, is de verkoper niet verplicht om over te gaan tot een terugbetaling van het aankoopbedrag exclusief verzendingskost en blijft het product dus eigendom van de koper. Deze laatste krijgt dan 14 dagen de tijd om het product op te halen bij de verkoper. Indien het product niet binnen de vastgelegde termijn wordt opgehaald kan het op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper.

  • Privacy

De gegevens van u als klant worden niet aan derden doorgegeven. Enkel Cosybaby mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van producten en diensten. Als klant heeft u het recht tot inzage van de gegevens die op u betrekking hebben en kunt u de rechtzetting of het schrappen ervan schriftelijk aanvragen (email).

  • Eigendomsrecht

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van Cosybaby en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Cosybaby.

  • Fouten en gebreken

Wij stellen alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Indien er zich toch gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Wij verzoeken u vriendelijk om u te richten tot de desbetreffende fabrikant en ons dit ook mee te delen zodat wij het product aan een extra controle kunnen onderwerpen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik of misbruik van onze producten.

Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info. (*)

Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's. De kleuren op de foto's kunnen licht afwijken van de echte kleuren. De instellingen en de kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Omruiling op basis van dergelijke kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden

Indien er zich typefouten voordoen dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend word